صفاسیتی کلاب|برترین سایت تفریحی

آخرين ارسال هاي انجمن سايت

  • نويسنده :
  • بازديد : 811 مشاهده

تصویر مرتبط

پاسخ بازی شهزاد

فصل اول- شهزاد

۱- ترش، شر
۱۰- حر، رحم، حرم
۲- پرس، پسر، سر، سپر
۳- هنر، نر، نهر
۴- پیر، پری، پر
۵- تر، بر، تبر
۶- خم، رم، خرم
۷- زور، رز، ور
۸- در، گرد، دگر
۹- هج، جو، هجو

فصل دوم- عجوزه و بازرگان

۱۱- قند، دق، دف، فندق
۱۲- نای، سن، یاس، انیس
۱۳- کالج، جلا، کال، کلاج
۱۴- کت، تحکم، محک
۱۵- فطر، رفت، طرف، فطرت
۱۶- صدقه، صدق، قصد، قصه
۱۷- تراز، اتر، ارز، راز
۱۸- گند، رنگ، دنگ، درنگ، گردن
۱۹- متکا، ماکت، کتم، کما
۲۰- نگر، گر، کنگر، رکن
۲۱- قهر، قاره، قهار، هار
۲۲- یار، تایر، رای، ریا
۲۳- ذرت، ذکر، تذکر، ترک
۲۴- وسع، سعود، عدو، عدس، عود
۲۵- ته، مته، مخ، تخمه، همت
۲۶- دمغ، دما، داغ، دماغ
۲۷- شکیب، شیک، کیش، شیب
۲۸- صد، دل، صندل
۲۹- مهیب، همی، بیم، بیمه
۳۰- وی، هویج، جوی، وجیه

فصل سوم- صیاد و کوزه

۳۱- خام، همتا، هما، ماه، خاتمه
۳۲- زری، فیروز، ورز، روی، روز
۳۳- خبز، خبازی، خیز، ابزی، بازی
۳۴- ورم، منشور، منش، موش، نرمش
۳۵- باز، اهل، ازل، زباله، ابله
۳۶- اخور، اخر، ارس، سوراخ، خرس
۳۷- سیر، چپر، سپیچ، سرپیچ، ریس
۳۸- راش، لواش، شورا، شلوار، واشر
۳۹- کلت، کشت، شتاک، شکلات، تشک
۴۰- لحم، حمل، رحل، مرحله، محله
۴۱- مایه، مهیا، بامیه، بها
۴۲- بغل، غول، لبو، بلغور، لغو
۴۳- سیبل، سلب، قسب، بقل، قبل
۴۴- شن، بنفشه، بن، شنبه، نبش
۴۵- بنیاد، بان، ناب، بیان، بید
۴۶- تبه، هشتی، شبیه، بهشتی، تیب
۴۷- توبان، ناو، وات، وان، تابو
۴۸- چاره، پارچه، چپه، چهار، چاپ
۴۹- پند، صدا، ندا، صاد، پانصد
۵۰- زیپ، پیرو، زیپ، پرویز، پیروز

فصل چهارم- شاهزاده ی سنگی

۵۱- خود، دون، دوزخ، زند، پوزخند، دوز، پند
۵۲- غضب، نبض، غنا، بغض، غضبناک، بانک
۵۳- ناف، افرین، ران، نار، نفر، نیا
۵۴- فساد، اره، هدف، فدا، افسرده، اسد
۵۵- قاب، قربانی، قاری، برنا، قناری، برین
۵۶- ترکش، کشتزار، تشکر، زکات، اشک، شکر
۵۷- نایل، لای، لیر، انگل، نارگیل، لنگر
۵۸- فسیل، فیلسوف، سیلو، فلس، سیف
۵۹- سفارت، مفسر، رسام، سامت، اتمسفر، سفرا
۶۰- دامن، دمار، هردم، دامنه، مردانه، مدرن
۶۱- عمارت، مراجع، تجار، مجرا، مراجعت، رجعت
۶۲- تومار، راوی، ویار، تاری، متواری، مترو
۶۳- مانتو، متوازن، زمان، توازن، زانو، توان
۶۴- تیبا، قابلیت، قابل، قالی، قلیا، تلاقی، بیات
۶۵- رفاه، فرزانه، نفر، زرافه، راهزن، ارزن
۶۶- امور، نمودار، منور، امدن، دوان، نورد
۶۷- اسیر، اگهی، ساری، گریس، سیاهرگ، سیگار
۶۸- فلات، کفال، تلافی، کفالت، تکالیف، تالیف
۶۹- اریب، بارش، شیار، شیبا، ابریشم، شراب
۷۰- غزال، بزغاله، بالغ، غلبه، بغال، زغال

فصل پنجم- ملک هندوستان

۷۱- روب، بارو، نارو، روبان، برون، روان، نور
۷۲- بنی، یاد، نبی، بنا، دای، بند، دنیا، نایب
۷۳- ورد، شاد، واشر، رود، داور، دشوار، راد، درو
۷۴- دیه، زله، هزل، دیزل، لیز، دهلیز، دله
۷۵- خشن، رخش، شاخ، شان، رخشا، ناشر، خان، رخشان
۷۶- تاس، ستار، رسالت، استر، سال، تراس
۷۷- قبا، قربان، قبر، قران، انبر، باقر، قرن
۷۸- اسف، ادرس، داس، دسر، سرا، دار، فاسد
۷۹- ایه، گیاه، گاه، سیاه، اسی، هاگ، سایه
۸۰- تلقی، قیل، تقلی، بلی، قلب، تلقیب، تقبل
۸۱- کاش، کلاش، شکیل، کاشی، شکل، شالی، شاکی
۸۲- ارض، رضوان، روا، رضا، انور، نوار، ران
۸۳- توز، زیتون، یوز، تیز، وزن، زینت، وزین، تین
۸۴- سبا، سقا، سباق، ساق، بقا، سابقه، ساقه، قبه
۸۵- روس، راسو، اور، وتر، روستا، رسا، ترس
۸۶- سما، سهم، سهام، سام، ساچمه، ماسه، اهم
۸۷- رخش، خرگوش، شوخ، خوش، گور، گوش، خروش
۸۸- رام، نیم، ارمنی، میان، امین، منیر، نیرم
۸۹- خزان، ناز، خانه، خان، زان، خزه، خزانه، خازن
۹۰- چنبر، چنبره، بهر، بچه، چرب، رهن

فصل ششم- عروس چوبی

۱۰۰- تام، تمنا، مناعت، مات، متن، متان، عام، اتم
۱۰۱- نسا، احسنت، سنا، حسنا، حسن، نحس، ناس، ساحت
۱۰۲- کیا، کرسی، ریسک، سرک، کار، اکسیر، کسر، سایر
۱۰۳- لوچ، الوچه، چله، چلو، الو، چاله، چاه
۱۰۴- اکول، اکو، الونک، کول، الکن، وال، کلان، کاو
۱۰۵- شام، امر، ارزش، رمز، مار، امرزش، رزم، مشا
۱۰۶- مرز، امروز، زار، ارم، وزرا، موزر، مور، زوار
۱۰۷- تیم، منت، نامی، نیت، یمن، امن، تامین، تمنی
۱۰۸- حیرت، حیف، تفریح، فتی، فتح، تیر، تحریف، حتی
۱۰۹- گیل، یاب، بالی، گالی، بال، گلابی، بلا، بیگ
۱۱۰- لوت، ولید، تولد، ولت، تلو، تولید، ولی، دیو
۱۱۱- متر، ثمرات، ارث، تمر، ثمر، تارم، ترم، اثر
۱۱۲- دیار، دیوار، دور، ودا، دیر، وادی، ارد، یاور
۱۱۳- واج، جدار، جار، ورج، اجر، جوار، واجد، درج
۱۱۴- مراد، بدر، ادب، دام، مربا، مرداب، باد، برد
۱۱۵- ارتش، تراشه، تراش، رشت، رشته، شهر، شاه، هشت
۱۱۶- علت، معتل، املت، ملت، اعم، علامت، تعمل
۱۱۷- برکت، کبر، تبریک، ترکیب، بکر، کبریت، تکبیر
۱۱۸- میت، رحیم، تحریم، رحم، حتم، تحریم، متی، مری
۱۱۹- سرمه، مهر، درهم، رسم، رسد، همدرس، دمر، مهد
۱۲۰- یوم، دین، مینو، ندیم، مین، مدیون، مدنی، دمن
۹۱- روزن، زنبور، برزن، بروز، نوبر، ورز، زبر
۹۲- چمن، ادم، نماد، نما، نمد، چمدان، چند، نادم
۹۳- گالن، لگد، انگ، لادن، لگن، گلدان، گدا، لنگ
۹۴- بانگ، اهنگ، انگه، گناه، انبه، بنگاه، نگه، هنگ
۹۵- لوح، حوله، صله، حصول، هول، صلح، حوصله
۹۶- اهن، اینه، نیز، زین، زهی، نهی، نیاز، نیزه
۹۷- وام، البوم، مال، بوم، اول، مبل، وبا، بام
۹۸- یال، تلاش، ایل، اشتی، لات، اتش، شیلات، اتی
۹۹- رنج، زنجیر، ریز، جزر، جرز، زرین، جین، جیر

فصل هفتم- شاه دزد

۱۲۱- ملک، لیک، ملی، میل، ملاک، مکل، مالکی، کام، کمال
۱۲۲- دانه، حیا، ادینه، هندی، حین، اهنی، ایده، ناحیه، نادی
۱۲۳- سده، نهاده، نهاد، ساده، سند، هدا، دهنه، سنه، هندسه
۱۲۴- هجری، هنری، یونجه، هنرجو، جیوه، نیرو، هرج، جون، وجین
۱۲۵- دوش، یواش، دوری، اشد، شیاد، دشواری، شیر، دیش، وارد
۱۲۶- پود، پور، پرش، شیپور، یورش، پیشرو، پدر، رشد، ریشو
۱۲۷- تریکو، تیوا، روایت، رویت، کتری، تکاور، راکت، یکتا، یارو
۱۲۸- مینا، ما، تن، متین، ایمن، تیان، امنیت، نام، نیات
۱۲۹- سرد، درس، همسر، سرمد، دره، مدرسه، رده، سرم، هدر
۱۳۰- گاری، گیرا، سیاره، گاهی، گریه، ریسه، گیره، هراس
۱۳۱- تماس، رستم، ساتر، فراست، افست، مسافت، مسافرت، افسر، متاسف
۱۳۲- قلاب، قاتل، لایق، تقابل، اقلیت، بقال، لیاقت، تقلا، تقلب
۱۳۳- بار، قیر، ابری، ابر، نقاب، قریب، بریان، برق، رقیب، بیرق
۱۳۴- سدر، هرس، رها، فره، سار، راه، سفره، ردا، سفر
۱۳۵- گلنار، ریل، گریان، یگان، گلر، گلی، گالری، رنگی، ریگ
۱۳۶- اهرم، مهار، رنده، نرده، نادر، رهنما، نادره، درنا، رانده
۱۳۷- غیل، غلام، غلیان، غمین، یغما، مغنی، غنی، میلان، غلمان
۱۳۸- مجهول، فلج، موج، مفلوج، فوم، مهول، موجه، جلوه
۱۳۹- محبت، حجامت، محب، محتاج، تاج، مجاب، اجم، مباح، بحت، حجت
۱۴۰- سلیب، سیب، عالی، لعب، اسیب، عبا، عباسی، بلع، لعاب، لباس
۱۴۱- رشید، شادی، ارشد، فیش، شفیر، افرید، فریاد، فرد، دایر
۱۴۲- افکن، کاف، افرین، کافر، کفران، کنار، یکان، رکن، کفن
۱۴۳- جواز، مجزا، وجد، مجد، مزدوج، ماجد، زوج، جدا
۱۴۴- عزم، عمر، زعم، همراز، زره، مزه، مزار، زارع، اهمر
۱۴۵- چروک، کوته، کوره، هتک، هور، کور، چوک، چرتکه، کته
۱۴۶- بنیه، یقه، بقر، هبیر، نقی، بیرق، نبیره، ریه، نهیب
۱۴۷- مایو، موزیک، میز، مکی، کزم، ویزا، مویز، کام، اویز
۱۴۸- اشوب، انوشه، نوشابه، نواب، شبه، انبوه، باش، باه، شانه
۱۴۹- هزم، زارع، مزرعه، عازم، هرمز، زمره، زهر، هراز، عامر
۱۵۰- جزم، زاد، جواد، موز، جامد، جزا، مزدا، دوام، مزد، مزاج

فصل هشتم: میوه ی ممنوعه


۱۵۱- جارو، رواج، رجز، ارج، رجا، زجر، راج، وراج، زواج، جور

۱۵۲- بیش، شاطر، طبری، بشیر، بطری، طیش، رطب، باطری، بشر، شرط
۱۵۳- خمس، گرم، سرخ، مسخرگی، مرگ، میسر، میخ، رسمی، مرسی، خیر
۱۵۴- مسند، اسم، مسن، مهندس، دهن، دهم، همسان، سمن، مهان، هند
۱۵۵- قمری، مهین، همین، قرین، مقنی، نیمه، قرنیه، میهن، قیمه
۱۵۶- عجز، جزوه، عجزه، هجا، جهاز، عزا، عجوزه، هاج، جاه، عاج
۱۵۷- پهنا، چون، ناوچه، هاون، پهن، پوچ، نوچه، پونه، انچه، پناه
۱۵۸- عقاب، طاقت، طاعت، عاق، عطا، طاق، قطاع، عاقبت، تابع، عقب
۱۵۹- مارک، منکر، کارمند، کمد، کندر، کران، کمر، نمک، کمند، کدر
۱۶۰- دلنگ، بلد، گول، بدن، گون، بدل، گود، گلو، گلوبند، گنبد
۱۶۱- دراز، ارشه، شهزاد، زرده، هرز، شهد، ازرده، شهدا، درز، هشدار
۱۶۲- نبوت، نوبت، بتون، خوی، خوبی، بخت، خون، خوب، توبیخ، بیخ
۱۶۳- پوک، پلو، لیف، پفک، کیف، کیلو، پولک، پولکی، فلک، کوفی
۱۶۴- جناب، جهان، جنب، باج، باجه، جانب، جبه، نخبه، جنبه، جان
۱۶۵- روح، حیران، رویا، نوح، حاوی، وحی، نحو، روحانی، حور، نواحی
۱۶۶- جالیز، جیب، ابجی، جایز، جالب، جلب، لجباز، لزج، زیبا، اجل
۱۶۷- سالن، نسب، سالم، مناسب، نسل، لمس، ملس، بالن، سمبل، اسب
۱۶۸- اپل، پاس، کاست، پست، کاپ، کسل، ساکت، پلک، اسکلت، سالک، پاکت
۱۶۹- خمیر، مگر، خرمگس، مسری، مریخ، سیم، گیر، گریم، گیس، مسگر
۱۷۰- سرشت، تشر، گذر، شست، گذشت، گشت، سرگذشت، شتر، گسترش
۱۷۱- رعیت، عطر، عیب، طبی، عبرت، طبیعت، تعبیر، ربط، بیعت، طبع
۱۷۲- سراب، سفیر، برس، بسیار، فرا، سیراب، سرب، فریبا، برف، سیار
۱۷۳- سنگ، گود، سوند، نفس، سود، فنس، گوسفند، سوگ، سند
۱۷۴- تنبلی، بالین، لاتین، نبات، بیلان، نیل، لبنیات، تبیان، تبانی
۱۷۵- بامزه، بزم، مبارزه، مربا، بازه، بهرام، بارز، مبرا، بهار، مبارز
۱۷۶- فرود، ردیف، یوسف، سرود، سور، روسی، روسفید، دیس، فرو، سرو
۱۷۷- ریش، شرف، شفا، امیر، مارش، شریف، ماش، فرمایش، شرم، اشرف
۱۷۸- عنایت، نکات، اینک، تکان، تنیا، نیک، انتیک، تانک، عین، عیان
۱۷۹- وزش، شهد، هود، زود، شیوه، هوش، شهید، دوشیزه، یهود، شهود
۱۸۰- حدس، حسادت، راحت، حراست، درست، حسرت، حسد، دستار، احد، راست
۱۸۱- سوپ، هستی، پیست، پیوسته، تپه، توپ، سهو، تسویه، سوت، پوسته
۱۸۲- لیست، بیست، سبیل، ابلیس، ابی، استیل، بلیت، سیلاب، سیل، سیال، ایست
۱۸۳- اخروی، کاخ، خیک، خوراکی، خرک، خوک، خار، خور، اخیر، خاک
۱۸۴- رخت، تخس، سیخ، ساخت، سیرت، ریخت، ریاست، سخت، تخسیر، تاریخ
۱۸۵- جاهد، سید، اسید، جسد، هادی، سجده، جاده، سجاده، جدی، دایه
۱۸۶- سرپا، دیرپا، درپی، پادری، دریا، سپید، پریسا، سپیدار، سپری، پارس
۱۸۷- قوچ، چاق، مقوا، قلم، مقال، قوم، قول، چماق، چاقو، ملق، چال
۱۸۸- جلد، دجال، اوج، جولان، جادو، جلاد، جلو، لجن، وجدان، جوان
۱۸۹- ساتن، نورس، رستن، سناتور، سورنا، سنتور، سنوات، استون، ناسور، ستوان
۱۹۰- دیشب، شبگرد، گردش، دیگر، گردی، شگرد، بردگی، دربی، شبدر، دبیر
۱۹۱- کفتر، ترافیک، کافی، تاریک، کارت، تفکر، کیفر، کفری، کفتار، کتیرا
۱۹۲- موکت، کمپوت، پتو، پاکت، تاپ، پاک، کاپوت، کمپ، تکاپو
۱۹۳- ناکس، یکان، سکان، پیکان، ساکن، اکیپ، یکسان، کیان، سکنا، کاسنی
۱۹۴- ماهی، مقایسه، قیام، مقیاس، سهیم، قیاس، سیما، سماق، مهیا، قاسم
۱۹۵- رازی، زبان، زاری، نیزار، زینب، رایزن، ریزان، بیزان، رزین، نازی
۱۹۶- پاتیل، پیت، پنالتی، پیل، پلاتین، پالت، اتیلن، پلان، تیپ، پیلتن
۱۹۷- سختی، اختر، خیار، خیرات، خیس، خسارت، اخرت، تسخیر، استخر، تاخیر
۱۹۸- مرتع، شما، معاشرت، شعر، شرع، عرش، شعار، اشتر، مشت، عشا، شاعر
۱۹۹- زخم، اخیه، خمیازه، اخم، میز، خیام، هیزم، زخمی، خیمه، خامه
۲۰۰- ریشه، رانش، ارشین، شیره، ناشی، شریان، نهار، شهین، شاهین، هشیار

نظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]